Tietosuojaseloste

NEXTUP OY:N ASIAKAS-, kÄYTTÄJÄ- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä voi milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja lainsäädännön vaatiessa ilmoittaa siitä Rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeudet tietojen siirtämiseen ja/tai käsittelyn rajoittamiseen ovat voimassa 25.5.2018 alkaen.


1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterinpitäjä:

NextUp Oy (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2698167-9
Osoite: Gräsantörmä 2, 02200 Espoo
Puhelin: +358 10 349 3800
Sähköposti: info@nextup.fi
www: www.nextup.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa:

Lasse Lohikoski
lasse.lohikoski@nextup.fi


2 REKISTERIN NIMI

NextUp Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.


3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on NextUp Oy:n asiakassuhteen hallinta, hoitaminen ja analysointi, ylläpito ja kehittäminen sekä yhteydenottojen mahdollistaminen. Lisäksi rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä NextUp Oy:n suoramarkkinointiin, markkinointiin, uudelleenmarkkinointiin, mainonnan kohdentamiseen, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään liittyen.

NextUp Oy:n asiakasrekisterissä käsitellään NextUp Oy:n asiakasyritysten palveluksissa olevien henkilöiden ja sidosryhmien edustajien (jäljempänä ”Rekisteröity”) henkilötietoja jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä oikeusperusteena on Rekisteröidyn suostumus, suoramarkkinointitarkoitus tai NextUp Oy:n oikeutettu etu. Oikeutettu etu perustuu asiakassuhteeseen.

4 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET / HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten ja muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja yhteistyökumppaneilleen, jotka käsittelevät tietoja Rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole tällöin oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa omissa henkilörekistereissään.

Mikäli Rekisterinpitäjän tai sen osien taikka sen tuotteiden tai palvelujen omistus- tai hallintasuhteet muuttuvat, Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa uudelle omistajalle, yleisseuraannon saajalle taikka muulle luovutuksensaajalle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollisia tai anonyymejä tietoja Rekisteröidyistä kolmansille tahoille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


5 KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITYVISTÄ TIEDOISTA JA TIETORYHMISTÄ

Rekisteri sisältää ja siinä voidaan käsitellä Rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Organisaatio (yrityksen nimi) ja asema
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
 • Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Asiakaspalautetiedot
 • IP-osoite
 • Yhteysloki
 • Paikkatiedot (maa ja kaupunki)
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä
 • Referral-osoite
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan pääsääntöisesti Rekisteröidyltä itseltään. Rekisterinpitäjä kerää tiedot osin teknisesti, kun Rekisteröidyt käyttävät palvelua. Lisäksi Rekisterinpitäjä voi kerätä ja päivittää henkilötietoja niitä koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä päivittää rekisterin sisältöä säännöllisesti sen varmistamiseksi, että rekisteri sisältää vain käyttötarkoituksen kannalta relevanttia ja ajantasaista tietoa. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin käyttötarkoituksen kannalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi Rekisterinpitäjän voi olla tarpeen säilyttää tietoja pidempään lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden tai oikeusvaateiden toteuttamiseksi.


8 EVÄSTEET

Rekisterinpitäjä voi käyttää evästeitä (cookie) verkkosivujensa käytön seuraamiseksi ja palveluiden tekniseksi toteuttamiseksi, mikäli Rekisteröity on tähän suostunut.

Tämän lisäksi evästeitä käytetään, jotta sivuston toimivuutta voidaan kehittää sekä käyttäjille voidaan tarjota parempi käyttökokemus. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Tämän lisäksi Rekisteröity voi halutessaan estää evästeiden käytön määrittämällä selaimensa asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos Rekisteröity ei salli evästeiden tallennusta tai poistaa ne käytöstä, jotkin palveluiden toiminnoista tai Rekisterinpitäjän verkkosivujen toiminnoista eivät välttämättä toimi. Rekisterinpitäjän ylläpitämillä quriiri.fi, koodiplus.fi ja nextup.fi -sivuilla evästeitä voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen. Tämän lisäksi quriiri.fi, koodiplus.fi ja nextup.fi -sivustoille on kytketty ulkoisia verkkopalveluja, kuten Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook ja LinkedIn, jotka hyödyntävät evästeitä.


9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot säilytetään sähköisessä tietojärjestelmässä, joka on suojattu suojausohjelman avulla. Tietojärjestelmän palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä tekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin ja tietojen käyttöoikeus on vain erikseen määrätyillä Rekisterinpitäjän työntekijöillä.


10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Tarkastusoikeus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa Rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle tai yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

10.2 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojensa käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruutusta koskeva pyyntö on esitettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää Rekisterinpitäjän kohdassa 1. nimeämälle edustajalle.

Ennen suostumuksen peruuttamista tapahtunut tietojenkäsittely ei muutu oikeudettomaksi, vaikka suostumus peruutetaan.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä Rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää Rekisterinpitäjän kohdassa 1. nimeämälle edustajalle.

10.3 Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa tiedot Rekisterinpitäjää sitovan lainsäädännön mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava kirjallisesti Rekisterinpitäjän kohdassa 1. nimeämälle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai Rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Rekisterinpitäjä myös estää tällaisen tiedon leviämisen, jos tieto voi vaarantaa Rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Rekisterinpitäjä rajoittaa Rekisteröidyn vaatimuksesta käsittelyä, mikäli Rekisteröity on:

 • kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 • esittänyt väitteen käsittelyn lainvastaisuudesta ja Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen poistamista ja vaatinut sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • mikäli Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • mikäli Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet Rekisteröidyn esittämät perusteet.

Mikäli Rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä mainituilla perusteilla, Rekisterinpitäjä tekee Rekisteröidylle ilmoituksen, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

Jollei Rekisterinpitäjä hyväksy Rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, Rekisterinpitäjä antaa asiasta kirjallisen todistuksen. Todistuksessa mainitaan mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, jolle Rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta Rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

10.4 Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.


11 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Henkilötietoihin ei sovelleta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kiinnostuitko Ärrä-koodeista?    Ota yhteyttä